Thông báo ngừng cung cấp sản phẩm cho Giải pháp Intel Unite®

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000094501

15/02/2024

Đối với quý khách hàng, chúng tôi xin thông báo với Quý khách hàng rằng Giải pháp Intel Unite® đã ngừng sản xuất vào ngày 31 tháng 12 năm 2023 và Plugin Intel Unite® đã bị ngừng sản xuất vào ngày 31 tháng 11 năm 2022. Để giúp bạn chuyển đổi sang các giải pháp khác, Intel đã hợp tác với App Dynamic, những người tạo ra AirServer, đang giảm giá cho khách hàng của Giải pháp Intel Unite® trong thời gian giới hạn. Bạn có thể tìm hiểu thêm về ưu đãi của App Dynamics tại IntelUnite. Nếu đăng ký Giải pháp Intel Unite® của bạn kéo dài sau năm 2023, hãy liên hệ với Intel Customer Support để xác định các tùy chọn và các bước tiếp theo. Nếu bạn có câu hỏi hoặc thắc mắc khác, hãy liên hệ với Intel Customer Support.

© Intel Corporation. Intel, logo Intel và các nhãn hiệu Intel khác là thương hiệu của Intel Corporation hoặc các công ty con của Intel. Các tên và thương hiệu khác có thể được xác nhận là tài sản của người khác.