ID bài viết: 000091780 Loại nội dung: Thông tin sản phẩm & Tài liệu Lần duyệt cuối: 02/11/2023

Lược đồ lưu trữ Redfish* là gì?

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Chi tiết về lược đồ Redfish* Storage và JSON liên quan cho Intel® Virtual RAID on CPU (Intel® VROC).

Mô tả

Cần tìm thêm chi tiết về lược đồ Redfish* Storage.

Độ phân giải

Lược đồ Redfish* Storage xác định một hệ thống con lưu trữ và các thuộc tính tương ứng của nó.

Các phiên bản lược đồ có sẵn dưới đây:

Thông tin bổ sung

Các tài nguyên lược đồ Redfish* này có tham chiếu đến các tài nguyên được lưu trữ trong trang web của bên thứ ba redfish.dmtf.org. Liên kết đến các trang web của bên thứ ba và tham chiếu đến nhãn hiệu của bên thứ ba chỉ được cung cấp cho mục đích thuận tiện và minh họa. Trừ khi có quy định rõ ràng, Intel không chịu trách nhiệm về nội dung của các liên kết đó và không ngụ ý sự chứng thực của bên thứ ba nào đối với Intel hoặc bất kỳ sản phẩm nào của Intel.

Thông tin thêm về lược đồ Redfish* có thể được tìm thấy trong Redfish* Schema Supplement.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.