Tổng quan các bản cập nhật Phần mềm Đồ họa Chuyên dụng của Intel® Arc

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000089929

05/10/2022

Chương trình cơ sở đồ họa là gì?

Cập nhật chương trình cơ sở đồ họa

Có cần khởi động lại sau khi cập nhật chương trình cơ sở chạy như một phần của cài đặt trình điều khiển đồ họa không?

Có dấu hiệu nào cho thấy sự thành công hoặc thất bại sau khi hoàn thành Cập nhật chương trình cơ sở?

Hạ cấp có thể xảy ra như một phần của cài đặt trình điều khiển đồ họa không?

Hàm ý của lỗi cập nhật/hạ cấp chương trình cơ sở là gì?

Có thể chặn cập nhật chương trình cơ sở bằng trình điều khiển đồ họa không?

Nếu lỗi cập nhật chương trình cơ sở, Intel Arc có thể phục hồi trở lại phiên bản chương trình cơ sở trước không?

Khi cập nhật chương trình cơ sở đồ họa được kích hoạt?

Bạn có thể trộn và kết hợp các phiên bản khác nhau của trình điều khiển Đồ họa và chương trình cơ sở không?

Lưu ýChúng tôi khuyên bạn nên kiểm tra trước với nhà sản xuất của mình và sử dụng các bản cập nhật trình điều khiển và chương trình cơ sở do họ cung cấp để tránh khả năng không tương thích cài đặt. Intel cung cấp các phiên bản chung của trình điều khiển đồ họa và chương trình cơ sở cho các mục đích chung. Các nhà sản xuất máy tính có thể đã thay đổi các tính năng, kết hợp các tùy chỉnh hoặc thực hiện các thay đổi khác đối với phần mềm trình điều khiển đồ họa hoặc gói phần mềm.