ID bài viết: 000089788 Loại nội dung: Thông báo lỗi Lần duyệt cuối: 28/02/2022

Không thể mở mẫu từ Intel® Software Guard Extensions SDK (Intel® SGX) cho Windows* trong Visual Studio* 2017

Môi Trường

Visual Studio 2017

Windows® 10*, Windows® 10, 32-bit*, Windows® 10, 64-bit*

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Cài đặt lại Intel® SGX SDK mới để giải quyết các sự cố tích hợp Visual Studio.

Mô tả
  • Bật Intel® SGX dụng Ứng dụng Kích hoạt SGX.
  • Đã cài Intel SGX SDK cho Windows
  • Cố gắng mở mẫu SDK và nhận lỗi trong hộp thoại: Tệp vstemplate tham chiếu lớp thuật sĩ 'SEWizardVS2017.SGXWizard', không tồn tại trong cụm 'SEWizardVS2017'
Độ phân giải

Sửa chữa hoặc cài đặt lại Intel® SGX SDK:

  • Chạy trình cài đặt SGX SDK một lần nữa và chọn Sửa chữa.
  • Khi quá trình sửa chữa hoàn tất, mở một mẫu SGX.
  • Nếu sửa chữa không giải quyết được vấn đề, hãy tháo SDK hoàn toàn và cài đặt lại .
  • Khi cài đặt SDK , hãy Intel® SGX gỡ lỗi Visual Studio 2017 và Intel® SGX visual Studio 2017.
  • Mở mẫu SGX.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.