ID bài viết: 000089759 Loại nội dung: Thông báo lỗi Lần duyệt cuối: 24/02/2022

Không thể chạy Chức năng Xác định Người dùng Bánh răng An toàn (UDF) trên GPU với Intel® Edge hiểu chuyên sâu dành cho công nghiệp (Intel® EII)

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Các bước nhanh để chạy Mẫu UDF Bánh răng An toàn trên GPU Intel® Edge thông tin chuyên sâu cho công nghiệp (Intel® EII)

Mô tả

Gặp phải lỗi sau đây khi chạy Mẫu Thiết bị an toàn UDF:
RuntimeError: Không thể tạo trình cắm cho GPU thiết bị

Độ phân giải

Các bước sau sẽ giúp bạn thiết lập và chạy Mẫu Xác định Người dùng Bánh răng An toàn (UDF) trên GPU với Intel® Edge Insights for Industrial (Intel® EII).

 1. Tạo một bản sao của các tập tin cấu hình ban đầu

  mv /edge_insights_industrial/Edge_Insights_for_Industrial_2.6.2/IEdgeInsights/VideoIngestion/config.json /edge_insights_industrial/Edge_Insights_for_Industrial_2.6.2/IEdgeInsights/VideoIngestion/config.json.bkup
   

  mv /edge_insights_industrial/Edge_Insights_for_Industrial_2.6.2/IEdgeInsights/VideoAnalytics/config.json /edge_insights_industrial/Edge_Insights_for_Industrial_2.6.2/IEdgeInsights/VideoAnalytics/config.json.bkup

 2. Sao chép các Thiết bị an toàn UDF thư mục đến Phổ biến Thư mục

  cp -r /edge_insights_industrial/Edge_Insights_for_Industrial_2.6.2/IEdgeInsights/CustomUdfs/PySafetyGearAnalytics/safety_gear /edge_insights_industrial/Edge_Insights_for_Industrial_2.6.2/IEdgeInsights/common/video/udfs/python

 3. Sao chép video thử nghiệm cho test_videos Thư mục

  cp /edge_insights_industrial/Edge_Insights_for_Industrial_2.6.2/IEdgeInsights/CustomUdfs/PySafetyGearIngestion/Safety_Full_Hat_and_Vest.avi /edge_insights_industrial/Edge_Insights_for_Industrial_2.6.2/IEdgeInsights/VideoIngestion/test_videos/Safety_Full_Hat_and_Vest.avi

 4. Sao chép các tệp cấu hình đính kèm vào VideoIngestion và VideoAnalytics Thư mục

  cp config-VideoIngestion.json /edge_insights_industrial/Edge_Insights_for_Industrial_2.6.2/IEdgeInsights/VideoIngestion/config.json

  cp config-VideoAnalytics.json /edge_insights_industrial/Edge_Insights_for_Industrial_2.6.2/IEdgeInsights/VideoAnalytics/config.json

 5. Cung cấp Xây dựng Edge Insights for Industrial

  python3 builder.py -f usecases/video-streaming-all-udfs.yml
  cd /edge_insights_industrial/Edge_Insights_for_Industrial_2.6.2/IEdgeInsights/build
  cd provision && sudo -E ./provision.sh ../docker-compose.yml
  cd .. && docker-compose -f docker-compose-build.yml build

 6. Chạy mẫu

  docker-compose up -d
  xhost +

Một hình ảnh sẽ được hiển thị với các kết quả suy luận

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 2 sản phẩm

Phần mềm Edge Insights for Industrial

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.