ID bài viết: 000089696 Loại nội dung: Thông tin sản phẩm & Tài liệu Lần duyệt cuối: 09/03/2022

Cách gửi yêu cầu xóa hoặc cập nhật dữ liệu cá nhân trên trang web Intel

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Xử lý xóa hoặc cập nhật dữ liệu cá nhân

Mô tả

Cần yêu cầu xóa dữ liệu khỏi tất cả các hệ thống, máy chủ, sao lưu và tất cả thông tin cá nhân

Độ phân giải

Intel có một quy trình thiết lập để quản lý yêu cầu thông tin cá nhân của bạn.
Gửi yêu cầu của bạn.
Trong trường hợp khó khăn khi hoàn thành hoặc không thể gửi biểu mẫu, email tại privacy.feedback@intel.com

Lưu ý

Chúng tôi có thể cần thêm thông tin để giúp hoàn thành quy trình.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.