ID bài viết: 000089591 Loại nội dung: Khả năng tương thích Lần duyệt cuối: 22/02/2023

Có thể triển khai Khung nén mạng nơ-ron (NNCF) mà không đào tạo lại Mô hình không?

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Cung cấp thông tin về đào tạo lại mô hình trước khi triển khai tối ưu hóa NNCF.

Mô tả

Hỏi về khả năng tải mô hình đã được đào tạo trước và áp dụng tối ưu hóa NNCF mà không cần đào tạo lại mô hình.

Độ phân giải

Mô hình phải được đào tạo lại để sử dụng NNCF. Tham khảo Giới thiệu Bổ trợ đào tạo cho bộ công cụ OpenVINO: Khung nén mạng thần kinh, để biết các bước triển khai các phương pháp tối ưu hóa NNCF bằng cách sử dụng các mẫu đào tạo được hỗ trợ cũng như thông qua việc tích hợp vào mã đào tạo tùy chỉnh.

Các mẫu đào tạo có sẵn tại kho GitHub* này.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.