ID bài viết: 000089533 Loại nội dung: Thông tin sản phẩm & Tài liệu Lần duyệt cuối: 16/08/2023

Không thể truy cập tài khoản của tôi trong Trung tâm Tài liệu và Tài nguyên (RDC) và Hỗ Trợ Cao Cấp Intel®

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Giải thích lý do sự cố truy cập và cung cấp thông tin liên hệ cho Intel Customer Support.

Mô tả

Không thể truy cập Trung tâm Tài liệu và Tài nguyên.

Độ phân giải

Dưới đây là những lý do có thể khiến bạn không thể truy cập vào tài khoản của mình:

  • Quyền tài khoản của bạn có thể không được thiết lập đúng cách trong hệ thống.
  • Tài khoản của bạn có thể bị vô hiệu hóa do không hoạt động trong hơn 18 tháng theo chính sách "Sử dụng hoặc mất".

Liên hệ với Intel Customer Support để xác minh tài khoản của bạn.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.