ID bài viết: 000089362 Loại nội dung: Thông tin sản phẩm & Tài liệu Lần duyệt cuối: 26/01/2022

Tìm chính sách quyền riêng tư của Intel ở đâu

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Liên kết đến Thông báo Quyền riêng tư của chúng tôi và cách liên hệ với chúng tôi với các câu hỏi hoặc lo ngại về các thực hành quyền riêng tư của Intel hoặc để thực hiện bất kỳ quyền và lựa chọn nào của bạn như được mô tả trong thông báo.

Mô tả

Muốn xem lại chính sách quyền riêng tư để hiểu xem thông tin của tôi có an toàn với Intel không.

Độ phân giải

Truy cập Thông báo Về Quyền riêng tư Của Intel để tìm hiểu thêm về:

  • Thông báo bổ sung và bổ sung
  • Dữ liệu Intel thu thập
    • Cách Intel sử dụng thông tin
    • Cách Intel chia sẻ thông tin
  • Lựa chọn và quyền của bạn
  • Thông tin liên quan khác
  • Cách liên hệ với Văn phòng Quyền riêng tư Intel, Nhân viên bảo vệ dữ liệu Intel, đại diện tại Hàn Quốc của Intel Corporation và nhân viên khiếu nại về quyền riêng tư của Intel tại Ấn Độ

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.