TA-1177: Mã sản phẩm hợp nhất không chính xác (UPC) và mã số bài viết châu Âu (EAN) được sử dụng cho các hệ thống máy chủ Intel® mới S2600WFXXX, MM#s 99AW7C và 99AW7M

Tài liệu

Xử lý sự cố

000089335

18/03/2022

Một số hệ thống đã được vận chuyển với mã Mã Sản phẩm Hợp nhất (UPC) và Số Bài viết Châu Âu (EAN) in trên nhãn đóng gói, như minh họa dưới đây. Tham khảo Tư vấn kỹ thuật để biết mã chính xác.

MM #Mã sản phẩmMã UPC/EAN không chính xácMã UPC/EAN chính xác
99AW7CR1208WFTZSRUPC: 735858406604
EAN: 5032037150866
UPC: 735858513234
EAN: 5032037246989
99AW7MR1304WFTZSRUPC: 735858406833
EAN: 5032037151092
UPC: 735858513265
EAN: 5032037247016

Cố vấn Kỹ thuật 1177-01 (PDF)PDF icon

Dung lượng: 84 KB
Ngày: Tháng 1 năm 2022

Lưu ý: Các tệp PDF yêu cầu Trình đọc Adobe Acrobat*.