ID bài viết: 000089305 Loại nội dung: Thông tin sản phẩm & Tài liệu Lần duyệt cuối: 20/01/2022

Bộ xử Intel® Xeon® có thể mở rộng có hỗ trợ hướng dẫn POPCNT không?

Môi Trường

Bộ xử lý có khả Intel® Xeon® rộng thế hệ thứ 1 (trước đây là Skylake) Bộ xử lý có khả Intel® Xeon® rộng thế hệ thứ 2 (trước đây là Cascade Lake) Bộ xử lý có khả Intel® Xeon® rộng thế hệ thứ 3 (trước đây là Cooper Lake hoặc Ice Lake)

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Thông tin về hỗ trợ hướng dẫn POPCNT và Bộ xử lý Intel® Xeon® có thể mở rộng (tên mã trước đây là Skylake, Cascade Lake, Cooper Lake và Ice Lake)

Mô tả

Không thể tìm thông tin về việc hướng dẫn POPCNT có được hỗ trợ hay không.

Độ phân giải

Hướng dẫn POPCNT được hỗ trợ bởi bộ xử lý có khả năng thay đổi thế hệ thứ 1, 23 cho Intel Xeon nhân.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.