ID bài viết: 000089269 Loại nội dung: Thông báo lỗi Lần duyệt cuối: 20/05/2022

Lỗi: "Không thể gỡ cài đặt 'PyYAML'" trên Ubuntu* 20.04 với bộ công cụ OpenVINO™ mềm

Môi Trường

Ubuntu 20.04

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Các bước nhanh để khắc phục lỗi "Không thể gỡ cài đặt 'PyYAML'" trên Ubuntu* 20.04 khi chạy OpenVINO™ demo_squeezenet_download_convert_run.sh script.

Mô tả
 • Bộ công OpenVINO™ hành được cài đặt trên Ubuntu 20.04
 • Đã chạy demo_squeezenet_download_convert_run.sh
 • Đã gặp phải những lỗi sau
Collecting pyyaml>=5.4.1
 Downloading PyYAML-5.4.1-cp38-cp38-manylinux1_x86_64.whl (662 kB)
  |████████████████████████████████| 662 kB 3.6 MB/s 
Requirement already satisfied: requests>=2.25.1 in /usr/local/lib/python3.8/dist-packages (from -r /opt/intel/openvino_2021/deployment_tools/demo/../open_model_zoo/tools/downloader/requirements.in (line 2)) (2.26.0)
Requirement already satisfied: urllib3<1.27,>=1.21.1 in /usr/local/lib/python3.8/dist-packages (from requests>=2.25.1->-r /opt/intel/openvino_2021/deployment_tools/demo/../open_model_zoo/tools/downloader/requirements.in (line 2)) (1.26.7)
Requirement already satisfied: charset-normalizer~=2.0.0 in /usr/local/lib/python3.8/dist-packages (from requests>=2.25.1->-r /opt/intel/openvino_2021/deployment_tools/demo/../open_model_zoo/tools/downloader/requirements.in (line 2)) (2.0.6)
Requirement already satisfied: certifi>=2017.4.17 in /usr/lib/python3/dist-packages (from requests>=2.25.1->-r /opt/intel/openvino_2021/deployment_tools/demo/../open_model_zoo/tools/downloader/requirements.in (line 2)) (2019.11.28)
Requirement already satisfied: idna<4,>=2.5 in /usr/lib/python3/dist-packages (from requests>=2.25.1->-r /opt/intel/openvino_2021/deployment_tools/demo/../open_model_zoo/tools/downloader/requirements.in (line 2)) (2.8)
Installing collected packages: pyyaml
 Attempting uninstall: pyyaml
 Found existing installation: PyYAML 5.3.1
ERROR: Cannot uninstall 'PyYAML'. It is a distutils installed project and thus we cannot accurately determine which files belong to it which would lead to only a partial uninstall.
Error on or near line 149; exiting with status 1
Độ phân giải
Lưu ýOpenVINO cụ 2021.4.2 bao gồm hỗ trợ xem trước cho Ubuntu 20.04, xem các ghi chú phát hành để biết thêm thông tin.
 1. Chạy lệnh sau để gỡ cài đặt gói PyYAML 5.3.1 mặc định:

   apt-get purge python3-yaml
   
 2. Chạy kịch bản demo một lần nữa:

  .//deployment_tools/demo/demo_squeezenet_download_convert_run.sh

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 2 sản phẩm

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.