ID bài viết: 000089260 Loại nội dung: Thông báo lỗi Lần duyệt cuối: 20/05/2022

Lỗi: "Loại bộ dữ liệu không xác định" Khi nhập Bộ dữ liệu CUSTOM LẠC VÀO OpenVINO™ Bàn làm việc Học sâu (Bàn làm việc DL)

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Cấu trúc bộ dữ liệu CAS chính xác để sử dụng OpenVINO™ bàn làm việc DL.

Mô tả
 • Chuyển đổi mô hình tùy chỉnh sang định dạng Đại diện Trung gian (IR) với FP32 chính xác.
 • Chuyển đổi IR (FP32) sang IR (INT8) với bộ dữ liệu không chú thích và cấu hình mặc định.
 • Kết quả xấu khi suy luận với IR (INT8).
 • Tạo JSONtập tin có chú giải với định dạng sau:

  {
  "images": [],
  "annotations": []
  }

 • Tạo bộ dữ liệu CAS tùy chỉnh.
 • Không thể nhập bộ dữ liệu CASU tùy chỉnh OpenVINO™ bàn làm việc DL:

Xảy ra lỗi khi tải lên bộ dữ liệu: Loại bộ dữ liệu không xác định

Độ phân giải

OpenVINO™ DL Workbench nhận dạng bộ dữ liệu chú thích dưới dạng định dạng bộ dữ liệu CAD bằng cách kiểm tra tệp JSON .

 • Tạo . Tập tin JSON chứa các nội dung tham gia sau:

  {
  "thông tin": ,
  "images": [],
  "giấy phép": [< phép>],
  "annotations": []
  }

 • Thêm "thông tin" và "giấy phép" ở dạng danh sách trống nếu chưa có trong tệp JSON .
 • Tạo Bộ dữ liệu CACA với định dạng sau:

  |- val
  |-- 0001.jpg
  |-- 0002.jpg
  ...
  |-- n.jpg
  |-- chú thích
  |- instances_val.json

Thông tin bổ sung

Tham khảo Loại bộ dữ liệu để biết thêm thông tin về các trường hợp sử dụng bộ dữ liệu và cấu trúc bộ dữ liệu khác nhau cho Bàn làm việc DL.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 2 sản phẩm

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.