ID bài viết: 000089220 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 11/03/2022

Tôi có thể nói chuyện với ai đó về việc hỗ trợ Intel® RealSense™ không?

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Các liên kết hữu ích để hỗ trợ về các Intel® RealSense™ sản phẩm công nghệ cao.

Mô tả

Không thể nhận hỗ trợ khi gọi hoặc nói chuyện với ai đó về các sản phẩm Intel® RealSense™ mềm.

Độ phân giải

Hỗ trợ qua điện thoại không khả dụng cho các sản phẩm RealSense nhưng đơn đặt hàng được thực hiện trong cửa hàng trực tuyến, vui lòng tạo Yêu cầu hỗ trợ.

Các tùy chọn hỗ trợ khác:

 

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.