ID bài viết: 000089216 Loại nội dung: Thông tin sản phẩm & Tài liệu Lần duyệt cuối: 06/06/2022

Tại sao có sự chậm trễ trong việc nhận đơn đặt hàng RealSense của™ tôi?

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Intel® RealSense™ sản phẩm hết hàng hoặc bị backorder có thể ảnh hưởng đến ngày giao hàng.

Mô tả

Chưa nhận được đơn đặt hàng Intel RealSense hàng của tôi.

Độ phân giải

Sự chậm trễ có thể xảy ra khi nhu cầu khách hàng tăng cao đối với các sản phẩm Intel RealSense của chúng tôi.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.