ID bài viết: 000089186 Loại nội dung: Cài đặt & Thiết lập Lần duyệt cuối: 04/04/2022

Phải làm gì khi quá trình cài Intel® Killer™ Performance Suite UWD bị gián đoạn

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Các bước để cài đặt trình điều khiển từ phiên bản Killer Performance Suite UWD 3.1121.1159.

Mô tả

Trình hướng dẫn cài đặt cho thấy lỗi "Trình hướng dẫn bị gián đoạn trước khi Killer Performance Driver Suite UWD có thể được cài đặt hoàn toàn"

Độ phân giải

Nếu bạn gặp phải vấn đề này, hãy làm theo các bước sau:

  1. Cài đặt Intel® Killer™ Performance Suite phiên bản 3.1122.182 trở lên. Bạn có thể tìm thấy nó trên Trung tâm tải xuống của chúng tôi.

  2. Khi cài đặt mới chạy, chọn các trình điều khiển cần thiết và tắt các trình điều khiển không dành cho hệ thống của bạn.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.