TA -1168: Hệ thống Trung tâm Dữ liệu Intel® cho HCI, Được chứng nhận cho Nền tảng Đám mây Doanh nghiệp Nutanix* – HNS2600BPB24NUR sẽ không hoàn thành Cập nhật LCM

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000089184

16/03/2022

TA-1168 (PDF)PDF icon

Công cụ cập nhật và tồn kho Nutanix* LCM sẽ xác định rằng chương trình cơ sở nút cần cập nhật lên gói LCM 6.00 hiện tại. Khi quá trình cập nhật chạy và hoàn tất, bước cuối cùng sẽ cho biết cập nhật bị lỗi hoặc không đầy đủ.

Tài liệu Tư vấn Kỹ thuật giải thích trường hợp chính của lỗi cập nhật và các bước cần thực hiện xung quanh nó.

Dung lượng: 79 KB
Ngày: Tháng 1 năm 2022

Lưu ý: Các tệp PDF yêu cầu Trình đọc Adobe Acrobat*.