ID bài viết: 000089034 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 28/07/2022

Sự cố khi kết xuất video bằng Đồ họa Intel® trên Adobe Premiere

Môi Trường

Adobe Premiere Pro 2021.

Windows® 10, 64-bit*

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Giải quyết các vấn đề kết xuất video với Adobe Premiere

Mô tả

Trong khi sử dụng Sản phẩm Adobe trong quá trình chỉnh sửa video, màu xanh lá sẽ xuất hiện trên màn hình.

Không thể kết xuất video.

Độ phân giải

Hãy thử các bước khắc phục sự cố sau:

Nếu vấn đề vẫn chưa được giải quyết:

  1.  Cài đặt Intel® Graphics - Trình điều khiển DCH BETA Windows*
  2. Cập nhật Adobe Premiere lên phiên bản mới nhất hiện có.
  3. Nếu vấn đề vẫn chưa được giải quyết sau khi cập nhật, hãy liên hệ OEM tại Adobe Premiere Pro Learn & Support để biết thêm các tùy chọn hỗ trợ.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.