ID bài viết: 000088975 Loại nội dung: Cài đặt & Thiết lập Lần duyệt cuối: 27/09/2022

Làm thế nào để đặt Khởi động kế thừa Intel® Server Board M50CYP2SB?

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

M50CYP2SB không thể đặt Khởi động kế thừa.

Mô tả

Không thể đặt Khởi động kế thừa Intel® Server Board M50CYP2SB.

Độ phân giải

Intel® Server Board M50CYP2SB không hỗ trợ chế độ khởi động cũ.

Vui lòng Intel® Server Board vào Bảng M50CYP2SB TPS 2, Trang 19 để tham khảo.

BIOS: BIOS dựa trên nền tảng BioS mở rộng hợp nhất (UEFI) (không hỗ trợ khởi động kế thừa)

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.