ID bài viết: 000088936 Loại nội dung: Thông tin sản phẩm & Tài liệu Lần duyệt cuối: 20/05/2022

Có thể kiểm tra hiệu suất suy luận của một mô hình tùy chỉnh mà không sử dụng OpenVINO™ bàn làm việc DL không?

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Công cụ để kiểm tra hiệu suất suy luận của một mô hình tùy chỉnh OpenVINO Cụ.

Mô tả

Không thể tìm cách khác với OpenVINO bàn làm việc DL để kiểm tra hiệu suất suy luận của mô hình tùy chỉnh.

Độ phân giải

Chạy Benchmark C++ Tool hoặc Benchmark Python Tool trong Bộ công cụ OpenVINO™ để kiểm tra hiệu suất suy luận của mô hình tùy chỉnh trên các thiết bị được hỗ trợ với các chế độ đồng bộ và không đồng bộ.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 2 sản phẩm

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.