ID bài viết: 000088888 Loại nội dung: Bảo trì & Hiệu năng Lần duyệt cuối: 17/12/2021

Intel® VTune™ Profiler không thể xem các chức năng bộ nhớ trong các điểm truy cập.

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Cách bắt các điểm truy cập trong các khu vực bằng cách sử dụng® VTune™ lệnh Intel® VTune™

Mô tả
 • Chạy Intel® VTune™ Profiler với:
  $ export INTEL_LIBITTNOTIFY64=/opt/intel/oneapi/vtune/latest/lib64/runtime/libittnotify_collector.so
  $ ./vtune -collect sgx-hotspots -collect-with runss -target-pid
 • Các chức năng enclave không hiển thị trong báo cáo tóm® VTune™ profiler của Intel.
Độ phân giải

Các enclave được biên dịch dưới dạng thư viện chia sẻ tĩnh với một ứng dụng không tin cậy và chạy dưới dạng các luồng riêng biệt trong quá trình của ứng dụng. Báo cáo điểm truy cập từ Intel® VTune™ hiển thị các chức năng trong ứng dụng tổng thể mất nhiều thời gian nhất để thực hiện hoặc sử dụng nhiều tài nguyên nhất. Bạn có thể không thấy các chức năng phân chia vì các enclave thường nhẹ theo thiết kế. Các chức năng khác từ ứng dụng hiển thị trong báo cáo điểm truy cập vì chúng mất nhiều chu kỳ CPU hơn để thực thi.

 • Sử dụng loại phân tích sgx-hotspots trong dòng lệnh Intel® VTune™ để phân tích cấu hình.
 • Để nắm bắt các chức năng phân tích chạy nhanh chóng, rút ngắn khoảng thời gian lấy mẫu bằng cách sử dụng sampling-interval knob.
  $ vtune -collect sgx-hotspots -knob sampling-interval=.01 ./app
 • Nếu chỉ sử dụng Intel® VTune™ từ dòng lệnh, hãy tạo các giá trị phân cách bằng dấu phẩy (CSV) của các báo cáo khác nhau bằng cách chạy:
  $ vtune -report -format=csv
 • Sử dụng báo cáo trợ giúp vtune để tìm tên báo cáo có sẵn, ví dụ: callstacks, điểm truy cập, từ trên xuống.
 • Để xem dữ liệu từ chỉ phân bộ nhớ, hãy chạy:
  $ vtune -report hotspots -format=csv -filter module=enclave.signed.so

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.