Trung tâm hỗ trợ BIOS máy chủ Intel®

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000088822

18/08/2023

Tải xuống chương trình cơ sở mới nhất

BIOS/Firmware video - Cập nhật BIOS/Firmware cho Máy chủ Intel®

Video này là hướng dẫn từng bước về quy trình cập nhật Bo mạch Máy chủ Intel® và Hệ thống Máy chủ Intel® của bạn từ UEFI Shell được nhúng.

Thế hệ hiện tại của các bản tải xuống chương trình cơ sở mới nhất

Tài liệu liên quan đến BIOS