Trung tâm hỗ trợ BIOS máy chủ Intel®

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000088822

28/07/2022

Tải xuống chương trình cơ sở mới nhất

Video BIOS/Firmware - Cập nhật BIOS/Firmware cho Máy chủ Intel®

Video này là hướng dẫn từng bước về quá trình cập nhật Intel® Server Board hệ thống máy chủ Intel® của bạn từ UEFI Shell được nhúng.

 

Thế hệ hiện tại của các bản tải xuống chương trình cơ sở mới nhất

 

Tài liệu liên quan đến BIOS