ID bài viết: 000088797 Loại nội dung: Thông tin sản phẩm & Tài liệu Lần duyệt cuối: 20/05/2022

Điều khoản phân phối của các tài liệu Intel® C++ Compiler bao gồm trong OpenVINO™ 2020.3.355 là gì?

Môi Trường

OpenVINO 2020.3.355

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Loại giấy phép chính xác cho Intel C++ Compiler 17.0.5.

Mô tả

Không thể xác định thỏa thuận cấp phép người dùng cuối nào được tuân thủ khi phân phối Intel C++ Compiler bao gồm trong OpenVINO™ 2020.3.355.

Độ phân giải

OpenVINO™ 2020.3.355 sử dụng phiên Intel® C++ Compiler 17.0.5.

Loại giấy phép áp dụng cho phiên bản cụ thể này là Thỏa thuận cấp phép người dùng cuối (EULA) cho Thư viện Intel® Compiler Runtime.

Thông tin bổ sung

Intel C++ Compiler thể không được phân phối lại hoàn toàn, chỉ một số bộ phận nhất định được phân phối lại (thường là thời gian chạy) và các bộ phận đó phải tuân theo giấy phép phân phối lại.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 2 sản phẩm

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.