ID bài viết: 000088723 Loại nội dung: Thông tin sản phẩm & Tài liệu Lần duyệt cuối: 28/11/2022

Chương trình 32 bit có hoạt động trên Bộ xử lý Intel® Core™ thứ 10 không?

Môi Trường

Windows® 10, 32-bit*

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Cung cấp thông tin về khả năng tương thích của các chương trình 32 bit với Bộ xử lý Intel® Core™ thứ 10.

Mô tả

Cần biết liệu chương trình 32 bit có thể chạy trên hệ thống có Bộ xử lý giao diện người dùng Intel® Core™ thế hệ thứ 10 không.

Độ phân giải

Bộ xử lý Intel thế hệ thứ 10 được xây dựng bằng cách sử dụng bộ hướng dẫn 64 bit, có nghĩa là chúng phải tương thích với việc chạy các chương trình 32 bit.

Kiến trúc IA-32 đề cập đến các hệ thống dựa trên bộ xử lý 32 bit, trong khi Kiến trúc Intel® 64 đề cập đến các hệ thống dựa trên bộ xử lý kiến trúc IA-32 có phần mở rộng kiến trúc 64 bit.

Để kiểm tra tập lệnh và các Tiện ích mở rộng khác của Intel® Instruction Set Extensions, hãy tham khảo Intel® Instruction Set Extensions Technology.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.