Video Hướng dẫn xếp hàng đợi thiết bị ứng dụng (ADQ) Intel® Ethernet chuỗi 800

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000088703

27/09/2022

Hàng đợi thiết bị ứng dụng (1/3): Giới thiệu về Video ADQ
Thông qua phần giới thiệu này, tìm hiểu cách Hàng đợi thiết bị ứng dụng (ADQ) cung cấp khả năng dự đoán thời gian phản hồi của ứng dụng tăng lên, độ trễ thấp hơn và thông lượng cao hơn cho các ứng dụng có ưu tiên cao.

Hàng đợi thiết bị ứng dụng (2/3): Cách ADQ cải thiện hiệu suất video
Hàng đợi thiết bị ứng dụng (ADQ) cung cấp khả năng dự đoán thời gian phản hồi của ứng dụng tăng, độ trễ thấp hơn và thông lượng cao hơn cho các ứng dụng ưu tiên cao. Xem các lợi ích về hiệu suất của Hàng đợi thiết bị ứng dụng (ADQ) thông qua video này.

Hàng đợi thiết bị ứng dụng (3/3): Yêu cầu và Khả năng của Video ADQ
Hàng đợi thiết bị ứng dụng (ADQ) cung cấp khả năng dự đoán thời gian phản hồi của ứng dụng tăng, độ trễ thấp hơn và thông lượng cao hơn cho các ứng dụng ưu tiên cao. Tìm hiểu về các yêu cầu và khả năng của Hàng đợi thiết bị ứng dụng (ADQ) trong video này.