ID bài viết: 000088621 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 19/05/2022

Trục trặc đồ họa trên Forza Horizon 5 và đồ Intel® Iris® Xe họa

Môi Trường

Intel Core i7-1165G7 Intel Iris Xe Trình điều khiển phiên bản 30.0.100.9929, 30.0.101.1069 và BETA 30.0.101.1121 Microsoft Windows 11 Home 10.0.22000

Windows 11, 64-bit*, Windows® 10, 64-bit*

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Cập nhật trình điều khiển mới nhất để giải quyết vấn đề với Forza Horizon 5 cho thấy các hiện vật và đồ họa nhấp nháy trong quá trình chơi game.

Mô tả

Forza Horizon 5 trục trặc nghiêm trọng với đồ họa Intel® Iris® Xe. Nó bắt đầu sạch, nhưng sau khoảng 30 giây, màn hình trò chơi bắt đầu nhấp nháy mạnh mẽ.

Độ phân giải

Cài đặt trình điều khiển Đồ họa Intel mới nhất để giải quyết vấn đề.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.