ID bài viết: 000088446 Loại nội dung: Thông tin sản phẩm & Tài liệu Lần duyệt cuối: 18/08/2022

Tôi đã nhận được thông báo rằng một tài liệu chưa được xuất bản trong Trung tâm tài nguyên và tài liệu

Môi Trường

Trung tâm tài nguyên và tài liệu Intel

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Lý do khách hàng có thể nhận được thông báo từ trung tâm tin nhắn rằng tài liệu chưa được xuất bản

Mô tả

Cần giải thích khi nhận thông báo chưa công bố

Độ phân giải

Các lý do dưới đây giải thích lý do tại sao người dùng có thể nhận được thông báo:

  • Thông báo tài liệu đang được gửi đến những khách hàng đã đánh dấu hoặc theo dõi bộ sưu tập từ Tài nguyên và Tài liệu.
  • Thông thường, thông báo được gửi khi các tài liệu được đánh dấu và theo dõi đã được cập nhật và chưa xuất bản.
  • Tài liệu chưa xuất bản sẽ không thể truy cập được và sẽ định tuyến lại khách hàng khi nhấp vào liên kết trong thông báo.

Nếu khách hàng muốn xuất bản lại tài liệu hoặc không thể tìm thấy tài liệu liên quan, hãy liên hệ với bộ phận hỗ trợ khách hàng.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.