ID bài viết: 000088421 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 15/03/2023

Không hiển thị trên Intel®NUC9VXQNX sau khi cài đặt Thẻ đồ họa rời

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Cách bật thẻ đồ họa rời trên Intel®NUC9VXQNX

Mô tả

Khi lắp thẻ đồ họa rời trên NUC9VXQNX, không hiển thị trên màn hình (cổng DP hoặc cổng HDMI)

Độ phân giải
  1. Kết nối màn hình qua cổng HDMI của thẻ tích hợp và vào hệ điều hành
  2. Kiểm tra card đồ họa rời có thể được phát hiện trong Trình quản lý thiết bị hay không
    1. Nhập "Trình quản lý thiết bị", sau đó chọn từ menu Trong hộp tìm kiếm trên thanh tác vụ
    2. Mở bộ điều hợp Hiển thị, xác nhận xem bạn có thể phát hiện được card đồ họa rời không
  3. Kiểm tra xem nguồn điện cho card đồ họa rời có được kết nối chính xác bằng cách mở hệ thống hay không

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.