ID bài viết: 000088394 Loại nội dung: Thông báo lỗi Lần duyệt cuối: 20/05/2022

Đã nhận được lỗi liên quan đến nút khi chuyển đổi Mô hình YOLOv5 ONNX thành Định dạng Đại diện Trung gian (IR)

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Lệnh Model Optimizer chính xác để chuyển đổi mô hình YOLOv5 ONNX thành định dạng IR.

Mô tả
 • Chuyển đổi mô hình YOLOv5 ONNX thành định dạng IR:

  python /opt/intel/openvino_2021/deployment_tools/model_optimizer/mo.py --input_model "model.onnx" --output_dir  "cur_folder/"

 • Đã nhận được lỗi:

  [ ERROR ] The ExpandDims node Unsqueeze_583 has more than 1 input
  [ ERROR ] Cannot infer shapes or values for node "Slice_4".
  [ ERROR ] Output shape: [0 3 0 0] of node "Slice_4" contains non-positive values
  [ ERROR ] It can happen due to bug in custom shape infer function .
  [ ERROR ] Or because the node inputs have incorrect values/shapes.
  [ ERROR ] Or because input shapes are incorrect (embedded to the model or passed via --input_shape).

Độ phân giải

Có ba nút đầu ra trong YOLOv5 và tất cả chúng cần được chỉ định trong lệnh:

Lệnh Model Optimizer: python mo.py --input_model model.onnx --output --input_shape [1,3,512,512]

Thông tin bổ sung

Sử dụng Netron để hình dung khối lượng YOLOv5 ONNX.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 2 sản phẩm

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.