ID bài viết: 000088317 Loại nội dung: Khả năng tương thích Lần duyệt cuối: 20/05/2022

Đã gặp phải lỗi "Phiên bản Python không được hỗ trợ" khi cài Intel® Distribution của OpenVINO™ công cụ

Môi Trường

Python 3.10.0

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Phiên bản Python được hỗ trợ dành cho Bản phân phối Intel® của bộ dụng cụ OpenVINO™.

Mô tả

Khi cài Intel Distribution bộ công cụ OpenVINO™ mềm, đã nhận được lỗi: Python 3.10.0.ECHO is off. Unsupported Python version. Please install Python 3.5 (64-bit) or higher from https://www.python.org/downloads/

Độ phân giải

Phiên bản Python được hỗ trợ là từ Python 3.6 - 3.8 (64 bit).

Thông tin bổ sung

Tham khảo các yêu cầu hệ thống Intel® Distribution gói OpenVINO™ cụ runtime của bộ công cụ.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 2 sản phẩm

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.