ID bài viết: 000088247 Loại nội dung: Thông báo lỗi Lần duyệt cuối: 01/03/2023

Không thể cấu hình Trình tối ưu hóa mô hình bằng cách chạy install_prerequisites.sh Script

Môi Trường

Hỗ trợ dài hạn Ubuntu 18.04.x (LTS), 64-bit Hỗ trợ dài hạn Ubuntu 20.04.0 (LTS), 64-bit

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Các bước để cài đặt Bộ đệm giao thức (protobuf) theo cách thủ công

Mô tả
  • Chạy install_prerequisites.sh script.
  • Đã nhận được lỗi:

    "/usr/bin/ld: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libprotobuf.a(arena.o): relocation R_X86_64_TPOFF32 against hidden symbol `_ZN6google8protobuf5Arena13thread_cache_E' can not be used when making a shared object

    /usr/bin/ld: /usr/lib/x86_64-linux-gnu/libprotobuf.a(descriptor.o): relocation R_X86_64_PC32 against symbol `_ZNSt6vectorINSt7__cxx1112basic_stringIcSt11char_traitsIcESaIcEEESaIS5_EED1Ev' can not be used when making a shared object; recompile with -fPIC

Độ phân giải

Cài đặt protobuf theo cách thủ công:
sudo apt-get install autoconf automake libtool curl make g++ unzip -y
git clone https://github.com/google/protobuf.git
cd protobuf
git submodule update --init --recursive
./autogen.sh
./configure
make
make check
sudo make install
sudo ldconfig

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 2 sản phẩm

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.