ID bài viết: 000088221 Loại nội dung: Thông tin sản phẩm & Tài liệu Lần duyệt cuối: 31/03/2023

Tôi có thể mua bộ cảm Intel® RealSense™ cảm biến từ Intel không?

Môi Trường

Intel® RealSense™ sản phẩm

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Hướng dẫn về nơi mua thiết bị cảm Intel® RealSense™ hành

Mô tả

Không thể mua thiết bị cảm Intel RealSense hành

Độ phân giải

Chúng tôi không bán cảm biến Intel® RealSense™ như một sản phẩm độc lập tại webso của chúng tôi. Tuy nhiên, bạn có thể kiểm tra với một Nhà phân phối được ủy quyền Intel®.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.