ID bài viết: 000087603 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 04/01/2022

Sự cố cài đặt trình điều khiển cho® máy tính xách tay Intel® NUC M15

Môi Trường

Windows® 10, 64-bit*

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Các bước để cài đặt trình điều khiển cho Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC M15.

Mô tả

Không thể tìm thấy các phương pháp để cài đặt trình điều khiển trên Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC M15.

Độ phân giải
  1. Tải xuống gói trình điều khiển cho Bộ công cụ máy tính xách® Intel® NUC M15
  2. Tham khảo Bộ công cụ máy tính xách tay Intel® NUC M15 –Hướng dẫn cài đặt trình điều khiển
  3. Thực hiện theo bướcs để cài đặt trình điều khiển.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.