ID bài viết: 000087459 Loại nội dung: Khả năng tương thích Lần duyệt cuối: 28/07/2022

Bộ xử lý có khả năng mở rộng Intel® Xeon® 3 có hỗ trợ bộ nhớ ECC không?

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Các bước/Cách tìm thông tin về khả năng tương thích bộ nhớ ECC cho Bộ xử lý có khả năng Intel® Xeon® rộng thế hệ thứ 3.

Mô tả

Không thể xác thực nếu Bộ xử lý có khả năng Intel® Xeon® rộng thế hệ thứ 3 hỗ trợ bộ nhớ ECC.

Độ phân giải
  1. Truy cập Thông số kỹ thuật Sản phẩm Intel®.
  2. Tìm kiếm mở các thông số kỹ thuật của bộ xử lý. Ví dụ: tìm kiếm bộ xử Intel® Xeon® Gold xử lý 5318H.
  3. Cuộn xuống Thông số kỹ thuật Bộ nhớ và kiểm tra xem Bộ nhớ ECC được hỗ trợ có hay không.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.