ID bài viết: 000087413 Loại nội dung: Thông tin sản phẩm & Tài liệu Lần duyệt cuối: 12/08/2022

Tại sao dung lượng bộ nhớ video được nhìn thấy bởi phần mềm của bên thứ ba không phù hợp với tình huống thực tế

Môi Trường

Windows® 10, 64-bit*

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Xem dung lượng bộ nhớ video thông qua Trình quản lý tác vụ Windows.

Mô tả

Dung lượng bộ nhớ video được xem bằng phần mềm của bên thứ ba không khớp với dung lượng bộ nhớ video thực tế của card đồ họa.

Độ phân giải

Để khắc phục vấn đề này:

  1. Tìm thanh tác vụ của hệ thống Windows 10.
  2. Nhấp chuột phải vào Thanh tác vụ.
  3. Chọn Trình quản lý tác vụ.
  4. Tìm tùy chọn "Hiệu suất" trong tất cả các menu có sẵn.
  5. Chuyển sang GPU (đơn vị xử lý đồ họa).
  6. Xem bộ nhớ video độc quyền.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.