ID bài viết: 000087293 Loại nội dung: Khả năng tương thích Lần duyệt cuối: 27/10/2023

Bộ xử lý chuỗi Intel® Core™ X có hoạt động trong bo mạch máy chủ không?

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Liên hệ với nhà sản xuất bo mạch máy chủ để xác minh xem bộ xử lý có tương thích không.

Mô tả

Hai bộ xử lý Intel® Core™ i7-6950X có thể hoạt động trong bo mạch máy chủ cấu hình kép không?

Độ phân giải

Intel Core i7-6950X là bộ xử lý dành cho máy tính để bàn và không tương thích với bo mạch máy chủ hoặc cấu hình kép.

Truy cập Bộ xử lý Intel® Xeon® để biết cấu hình nhiều CPU và các sản phẩm được hỗ trợ.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.