Bắt đầu với Intel® NUC 11 Extreme Compute Element NUC11DBBi7 và NUC11DBBi9

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000059987

31/08/2021

Dưới đây là danh sách kiểm tra để bạn bắt đầu sử dụng Bộ phận điện toán Intel® NUC 11 Extreme Compute Element NUC11DBBi7 và NUC11DBBi9