ID bài viết: 000059882 Loại nội dung: Thông tin sản phẩm & Tài liệu Lần duyệt cuối: 08/01/2024

Thông báo cảnh báo: "Một số tính năng không được hỗ trợ trên các bộ điều hợp không phải của Intel" trên Intel® Graphics Command Center

Môi Trường

Windows® 10, 64-bit*

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Tại sao Intel® Graphics Command Center hiển thị thông báo cảnh báo cho biết "Một số tính năng không được hỗ trợ trên các bộ điều hợp không phải của Intel"?

Mô tả

Bạn muốn biết lý do tại sao Intel® Graphics Command Center hiển thị thông báo cảnh báo cho biết Một số tính năng không được hỗ trợ trên các bộ điều hợp không phải của Intel?

Độ phân giải

Thông báo cảnh báo Một số tính năng dự kiến sẽ không được hỗ trợ trên các bộ điều hợp không phải của Intel khi hai hoặc nhiều bộ điều khiển đồ họa (thẻ) được bật và ít nhất một bộ điều khiển đến từ nhà cung cấp bên thứ ba.

Intel® Graphics Command Center này được nhắm mục tiêu để quản lý các bộ điều khiển Đồ họa Intel®. Thông báo này cho biết rằng Bộ điều khiển đồ họa của bên thứ ba (thường là cạc đồ họa rời/phụ) đã được phát hiện và điều này không đại diện cho bất kỳ vấn đề nào. Để quản lý và áp dụng cấu hình cho đồ họa của bên thứ ba, ví dụ: Nvidia*, hãy sử dụng phần mềm do nhà sản xuất cạc video hoặc Nhà sản xuất máy tính (OEM) cung cấp.

Đối với các màn hình được kết nối qua đế cắm, đây cũng là hành vi được mong đợi. Khi sử dụng đế cắm, một thiết bị riêng biệt sẽ được thêm vào bộ điều hợp hiển thị và thiết bị này có trình điều khiển riêng. Từ đó trở đi, trình điều khiển riêng biệt này sẽ kiểm soát các màn hình hiển thị. Windows cho phép hành vi này và trình điều khiển đồ họa không kiểm soát các tính năng hiển thị.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.