ID bài viết: 000059433 Loại nội dung: Thông tin sản phẩm & Tài liệu Lần duyệt cuối: 28/04/2023

Dữ liệu sẽ bị mất trong khi kích hoạt Intel® Optane™ nhớ?

Môi Trường

Windows 11, 64-bit*, Windows® 10, 64-bit*

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Mô tả quy trình kích hoạt bộ Intel® Optane™ nhớ.

Mô tả

Không thể xác nhận nếu dữ liệu quan trọng sẽ bị xóa dựa trên tin nhắn nhận được trong quá trình kích hoạt:
CẢNH BÁO: Quá trình này sẽ xóa tất cả dữ liệu trên Intel® Optane™ mô-đun Bộ nhớ. Vui lòng sao lưu mọi dữ liệu trên mô-đun này trước khi tiếp tục.

Độ phân giải

Như một phần của quá trình kích hoạt, dữ liệu trong bộ nhớ Intel® Optane™ bị xóa để mô-đun sẵn sàng để tăng tốc ổ đĩa mới. Điều quan trọng là phải xem xét những điều sau:

  • Quy trình kích hoạt này sẽ không xóa bất kỳ dữ liệu nào khỏi bất kỳ ổ đĩa nào khác trong hệ thống.
  • Bộ nhớ Intel® Optane không nên có bất kỳ phân vùng nào (nó chỉ hiển thị không gian chưa được phân bổ), có nghĩa là không có dữ liệu người dùng trong mô-đun.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.