ID bài viết: 000058854 Loại nội dung: Thông tin sản phẩm & Tài liệu Lần duyệt cuối: 08/07/2021

Global Paid Surveys* thuộc sở hữu của Intel?

Môi Trường

Khảo sát trả phí toàn cầu của ứng dụng bên thứ ba

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Global Paid Surveys* không liên kết với đại Intel Corporation.

Mô tả
  • Không thể xác thực cách trả tiền cho các khảo sát được hoàn thành trên ứng dụng Global Paid Surveys*.
  • Không thể trả tiền cho các khảo sát được gửi qua Khảo sát trả phí toàn cầu trên ứng dụng di động từ Google Play*.
  • Giả sử Intel sẽ có liên kết vì có liên quan đến Intel Tech trên ứng dụng Khảo sát Trả phí Toàn cầu.
Độ phân giải

Khảo sát trả phí toàn cầu và công nghệ của Intel không liên kết với các đối Intel Corporation.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.