ID bài viết: 000058724 Loại Nội Dung: Cài đặt & Thiết lập Lần duyệt cuối: 19/07/2021

Không thể phát hiện ổ đĩa khi cài đặt hệ điều hành Windows* mới

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Cách cài đặt Hệ điều hành Windows® 10 mới trên hệ thống có các ổ đĩa được quản lý bởi Intel® VMD

Mô tả

Khi cài đặt hệ điều hành Windows*, không có ổ lưu trữ nào có thể chọn cho ổ đĩa đích.

Độ phân giải

Thực hiện theo hướng dẫn bên dưới để phát hiện chính xác các ổ lưu trữ sẵn có để cài đặt hệ điều hành.

 1. Tải xuống Intel® RST trình điều khiển gói F6flpy-x64 (Intel® VMD).zipF6flpy-x64 (Intel® Non-Intel® VMD).zip, giải nén riêng cả hai thư mục vào một ổ usb.
 2. Bắt đầu quá trình Cài® cài đặt Hệ điều hành Windows® 10 64 bit.
 3. Tải sự kết hợp Intel® RST điều khiển từ bước 1.

  OS installation

 4. Nhấn Trình điều khiển Tải.
 5. Nhấn Duyệt.
 6. Chọn ổ USB chứa trình điều khiển F6 và mở rộng thư mục có trình điều khiển. Nhấn OK.
 7. Chọn trình điều khiển phù hợp từ một trong hai thư mục và Báo chí Tiếp theo để tiếp tục.
  • Chỉ một trong hai thư mục sẽ chứa trình điều khiển phù hợp. Khi thư mục phù hợp được chọn, xác nhận trình điều khiển phù hợp (iaStorVD.sys hoặc iaStorAC.sys) sẽ được đánh dấu và nhấn Tiếp theo.
  • Hướng dẫn chung để sử dụng thư mục F6: Thử dùng với một thư mục; nếu không có trình điều khiển khả dụng, hãy thử thư mục khác.
   • Đối với nền tảngdi động thế hệ thứ 11, hãy bắt đầu thử với thư mục F6flpy-x64 (Intel® VMD).
   • Đối với các nền tảngmáy tính để bàn thế hệ thứ 11, hãy bắt đầu thử với thư mục F6flpy-x64 (Intel® Non-Intel® VMD).
 8. Chọn ổ đĩa để cài đặt hệ điều hành và nhấn Tiếp theo.
Thông tin bổ sung

Intel® RST điều khiển lưu trữ hỗ® nền tảng Intel® thế hệ thứ11 chưa có sẵn hộp thư đến với hệ điều hành. Do đó, trình điều khiển phải được cài đặt trong quá trình cài đặt để nhận biết các ổ đĩa đang được quản lý bởi các Intel® RST các nền tảng bị ảnh hưởng.

Thông tin Sản phẩm và Hiệu năng

1

Tất cả các bài đăng và việc sử dụng nội dung trên trang này đều phải tuân theo Điều khoản Sử dụng của Intel.com.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.