ID bài viết: 000058658 Loại nội dung: Cài đặt & Thiết lập Lần duyệt cuối: 05/08/2021

"Deconcatenate" Intel® Optane™ có ý nghĩa gì trong BIOS hệ thống?

Môi Trường

Intel® Optane™ nhớ nền tảng hỗ trợ

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Tùy chọn "Deconcatenate" và "Preserve User Data" trong Menu BIOS Hệ thống

Mô tả

Cố gắng tắt tăng Intel® Optane™ bộ nhớ trong BIOS Hệ thống

Độ phân giải

Deconcatenate có sẵn trong BIOS hệ thống để vô hiệu hóa, hoặc riêng biệt, Intel® Optane™ lượng bộ nhớ. Tùy chọn Bảo toàn Dữ liệu Người dùng trong quá trình này liên quan đến việc bảo quản dữ liệu trên ổ đĩa đang được tăng tốc và thiết bị bộ nhớ Intel Optane sau khi chúng bị chia tách.

Lưu ý
  • Chọn Có để Bảo toàn Dữ liệu Người dùng trừ khi không có dữ liệu để khôi phục sau khi đã kết xuất.
  • Lưu BIOS trước khi thoát hoặc thứ tự khởi động ổ đĩa có thể không phản ánh những thay đổi đã thực hiện.

Tuyên bố miễn trừ trách nhiệm

1

Tất cả các bài đăng và việc sử dụng nội dung trên trang này đều phải tuân theo Điều khoản Sử dụng của Intel.com.

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.