ID bài viết: 000058456 Loại nội dung: Cài đặt & Thiết lập Lần duyệt cuối: 03/08/2022

Không thể tải xuống Phiên bản mới nhất của SDK Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) cho Windows* từ "Có gì mới" Email

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Quy trình tải xuống phiên bản gần đây nhất của Intel® SGX SDK cho Windows*

Mô tả
  1. Đã nhận được email có gì mới! từ Intel có liên kết để cập nhật Intel® SGX SDK mới nhất cho Windows*
  2. Nhấp vào liên kết Intel® SGX SDK cho Windows* và được chuyển hướng sang phiên bản trước của Intel® SGX SDK
Độ phân giải
  1. Tham khảo Bắt đầu với SDK và nhấp vào Tải xuống Windows* SDK
  2. Sau khi đăng ký trong Trung tâm đăng ký Intel, nó sẽ chuyển hướng đến trang tải xuống để biết thông Intel® SGX SDK mới nhất cho Windows*.
  3. Trong hộp thả xuống trong trang tải xuống, chọn thành phần Intel® SGX nào để tải xuống: Intel® Software Guard Extensions Data Center Attestation Primitives (Intel® SGX DCAP), Phần mềm nền tảng Intel® Software Guard Extensions cho Windows* hoặc Intel® Software Guard Extensions SDK cho Windows*.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.