ID bài viết: 000058275 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 08/07/2021

Không thể xem dữ liệu đo từ xa cụ thể từ Giao diện Lập trình Ứng dụng Bộ điều khiển (API)

Môi Trường

linux

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Danh sách kiểm tra để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu về mạng đo từ xa

Mô tả

Dự kiến sẽ thấy dữ liệu đo từ xa cụ thể, nhưng dữ liệu đó bị thiếu từ API bộ điều khiển.

Độ phân giải

Xem lại danh sách kiểm tra sau để đảm bảo đáp ứng các yêu cầu mạng đo từ xa:

  • Đảm bảo lưu lượng giao thức dữ liệu người dùng (UDP) đó là:
    • Cho phép từ cổng bảo mật đến bộ điều khiển
    • Cho phép giữa các dịch vụ trong bộ điều khiển
  • Đảm bảo mà thông báo Giao thức Tin nhắn Điều khiển Internet (ICMP) loại 3 (Điểm đến không thể tiếp cận) là:
    • Được phép truyền từ bộ điều khiển đến nút Intel® Smart Edge
    • Cho phép giữa các dịch vụ trong bộ điều khiển
Thông tin bổ sung

Dịch vụ đo từ xa của bộ điều khiển sử dụng giao thức dựa trên UDP để nhận thông tin trạng thái và sự kiện (số liệu thống kê) từ Intel Smart Edge Node, ứng dụng và các dịch vụ khác nhau trong bộ điều khiển. Giao thức UDP này không cung cấp cơ chế gửi lại lời công nhận về số liệu thống kê đã nhận được thành công. Do giới hạn này, bạn không thể biết ở lớp UDP khi kết nối với một dịch vụ không còn hoạt động.

Tuy nhiên, hệ điều hành sẽ gửi lại các thông báo ICMP cho thấy mạng không thể truy cập được khi dịch vụ không nghe trên một cổng UDP cụ thể. Thông tin ICMP này cho phép dịch vụ gửi số liệu thống kê để biết thời điểm xảy ra sự cố và cách hành động một cách thích hợp, ví dụ, kết nối với một phiên bản thống kê khác hoặc đăng nhập lỗi.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 2 sản phẩm

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.