ID bài viết: 000057598 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 26/07/2021

Không phát hiện thấy Intel Bluetooth trong Trình quản lý thiết bị

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Cách phát hiện Bluetooth trong trình quản lý thiết bị Intel

Mô tả

Bluetooth không có trong trình quản lý thiết bị hoặc bảng điều khiển.

Độ phân giải

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.