ID bài viết: 000057264 Loại nội dung: Thông báo lỗi Lần duyệt cuối: 02/08/2021

Không thể chạy mẫu sgx-ra trong Chế độ mô phỏng

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Khắc phục tạm thời khi chạy mẫu sgx-ra trong chế độ Mô phỏng

Mô tả
 1. Xây dựng và chạy sgx-ra-sample máy khách trong chế độ Mô phỏng bằng tùy chọn cấu hình --enable-sgx-simulation.

  ./configure --with-openssldir=/opt/openssl/1.1.0i --enable-sgx-simulation
  make
  ./run-client

 1. Lỗi đã nhận: sgx_create_enclave: trusted_enclave_signed.so: 0000200e
Độ phân giải

Việc sửa lỗi sau đây sẽ cho phép mẫu sgx-ra chạy trong chế độ Mô phỏng. Đây không phải là sửa chữa vĩnh viễn; hoàn trả tệp về gốc khi không chạy trong chế độ Mô phỏng.

 1. Chỉnh sửa tệp tin sgx_stub.c:
  • dòng 176: thaylibsgx_uae_service.so bằng libsgx_uae_service_sim.so
  • dòng 190: thay thếlibsgx_urts.so điện libsgx_urts_sim.so
 2. Chạy:

  $ source /opt/intel/sgxsdk/environment

  $ make clean

  $ make

  $./run-client

Thông tin bổ sung

Error 0x200e nghĩa là SGX_ERROR_MODE_INCOMPATIBLE, được gây ra khi chế độ SIM/HW 32/64 bit đích hoặc chế độ SIM/HW không tương thích với chế độ Hệ thống Thời gian chạy không tin cậy (uRTS) hiện tại.

Hệ điều sgx-ra-sample sẽ không thành công nếu chạy trong chế độ Mô phỏng.

Không thành công khi xác thực từ xa Intel® Software Guard Extensions (Intel® SGX) enclave đang được kiểm nghiệm đang chạy trong chế độ Mô phỏng vì enclave không có bảo vệ phần cứng Intel SGX.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.