Tài liệu về bộ nhớ liên tục Intel® Optane™

Tài liệu

Thông tin sản phẩm & Tài liệu

000057237

02/12/2020

Tìm tài liệu cần thiết cho bộ nhớ liên tục Intel® Optane™.

Tóm lược về sản phẩm bộ nhớ liên tục Intel® Optane™ và bảng dữ liệu
Xem những lợi ích và thông số kỹ thuật của bộ nhớ liên tục Intel® Optane™, giúp cải thiện bộ nhớ lưu trữ với khả năng chi trả và tính hiệu quả.

Hướng dẫn bắt đầu nhanh và thỏa thuận Giấy phép cho bộ nhớ liên tục Intel® Optane™
Bao gồm hướng dẫn bắt đầu nhanh cho việc bắt đầu và quản lý Intel® Optane™ bộ nhớ liên tục.

Hướng dẫn bắt đầu nhanh: cung cấp Intel® Optane™ bộ nhớ không ổn định (Linux *)
Hướng dẫn cấu hình và quản lý các mô-đun bộ nhớ Intel® Optane™ trên Linux.

Tài nguyên dành cho nhà phát triển phần mềm cho bộ nhớ liên tục Intel® Optane™
Thông tin dưới đây cung cấp các tài nguyên phần mềm khác nhau có sẵn cho bộ nhớ liên tục Intel® Optane™.

Tài liệu về lập trình
Tổng quan về mô hình lập trình bộ nhớ không ổn định và các công việc phần mềm liên quan đã được diễn ra.