ID bài viết: 000057167 Loại nội dung: Cài đặt & Thiết lập Lần duyệt cuối: 06/01/2023

Những công cụ nào có sẵn để làm việc với Bộ nhớ liên tục?

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Danh sách các công cụ có sẵn để làm việc với Bộ nhớ liên tục.

Mô tả

Những công cụ nào có sẵn để làm việc với Bộ nhớ liên tục?

Độ phân giải

Trang sử dụng Tài nguyên nhà phát triển cho PM có trợ giúp và tài liệu về IPMCTL, NDCTL, PMDK, Mô hình lập trình, thông số kỹ thuật, v.v.

Những công cụ quản lý dòng lệnh nào có sẵn?

Các liên kết sau cung cấp các công cụ quản lý nguồn mở. Cần phải cài đặt cả Ipmctl và ndctl để quản lý dòng lệnh thích hợp.

Trình cài đặt cho các phiên bản dựng sẵn có sẵn như minh họa dưới đây:

Phiên bản Windows* đã có mặt tại đây.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 2 sản phẩm

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.