ID bài viết: 000057080 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 21/07/2021

Lỗi Windows: "Hệ điều hành không tắt sạch. Tái dựng siêu dữ liệu bộ nhớ đệm" trong khi sử dụng Intel® NUC

Môi Trường

windows10family

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Các bước để giải quyết lỗi Windows: "Hệ điều hành không tắt máy sạch. Tái dựng siêu dữ liệu bộ nhớ đệm" trong Intel® NUC

Mô tả

Intel® NUC hiển thị một màn hình màu đen khi khởi động và có thông báo về việc máy tính không tắt chính xác. Nó thực hiện thao tác Tái cấu trúc Bộ nhớ đệm Siêu dữ liệu, và sau đó chuyển sang Phục hồi. Sau thao tác này, nó yêu cầu bạn chọn một tùy chọn. Không có tùy chọn nào có thể khởi động bình thường. Chọn bất kỳ tùy chọn nào trong số các kết quả không hiển thị.

Độ phân giải

Thực hiện cài đặt sạch Windows 10.

  1. Truy cập liên kết Microsoft để tạo trình cài đặt phương tiện bằng cách sử dụng công cụ Tạo phương tiện.
  2. Cài đặt lại Microsoft Windows 10*

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.