ID bài viết: 000056835 Loại nội dung: Xử lý sự cố Lần duyệt cuối: 09/11/2023

Làm thế nào để tạo bản đồ nhiệt bằng OpenVINO™?

Môi Trường

Gói OpenVINO C++CNN

BUILT IN - ARTICLE INTRO SECOND COMPONENT
Tóm tắt

Cung cấp giải pháp về cách tính Bản đồ kích hoạt lớp trong OpenVINO™

Mô tả

Kỹ thuật tạo bản đồ nhiệt như lan truyền mức độ liên quan theo lớp hoặc Grad-CAM có thể được thực hiện bằng cách sử dụng OpenVINO™ không?

Độ phân giải

Bản đồ kích hoạt có thể được sử dụng để trực quan hóa việc ra quyết định.

Để tính toán Bản đồ kích hoạt lớp trong OpenVINO™, cần phải:

  • Truy cập bản đồ tính năng đầu ra của lớp cuối cùng và trọng số tương ứng.
    Lưu ýĐiều này có thể được thực hiện thông qua lệnh gọi hàm CNNNetwork: addOutput() khi khởi tạo mạng.

Sau khi chạy suy luận, hãy tính tổng trọng số của trọng số bằng bản đồ địa vật và sử dụng điều này để tạo trực quan hóa.

Các sản phẩm liên quan

Bài viết này áp dụng cho 1 sản phẩm

Nội dung gốc bằng tiếng Anh trên trang này vừa do con người vừa do máy dịch. Nội dung này chỉ để cung cấp thông tin chung và giúp quý vị thuận tiện. Quý vị không nên tin đây là thông tin hoàn chỉnh hoặc chính xác. Nếu có bất kỳ mâu thuẫn nào giữa bản tiếng Anh và bản dịch của trang này, thì bản tiếng Anh sẽ chi phối và kiểm soát. Xem phiên bản tiếng Anh của trang này.